Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego z dekoracjami na zamówienie muralshop.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu.
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

& 1
Informacje ogólne

1.1 Właścicielem serwisu internetowego muralshop.pl jest firma S-Print Agencja Poligrafii Profesjonalnej zarejestrowanej w  Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej o nr identyfikacji podatkowej NIP 912-129-12-77 z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, ul. Skowronkowa 3, zwanym w dalszej części regulaminu - Sprzedającym.
1.2 Korzystającym z serwisu może być klient indywidualny, podmiot gospodarczy, instytucja lub stowarzyszenie zwanym w dalszej części regulaminu jako Zamawiającym lub Kupującym.
1.3 Firma S-Print jest stroną umowną sprzedaży zawartej z Klientem i widnieje na rachunku-fakturze jako sprzedawca zamówionych  przez Klienta towarów.

& 2
Przedmiot działalności

2.1 muralshop.pl .pl zajmuje się sprzedażą produktów wykonywanych indywidualnie i na specjalne zamówienie, według wytycznych Kupującego. Przedmiotem działalności jest sprzedaż usług i produktów prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego muralshop.pl z wykorzystaniem mechanizmów w postaci systemów zamówień, płatności, monitorowania przesyłki oraz edytorów plików graficznych.
Systemy zawarte w serwisie i oprogramowanie do edycji plików ma za zadanie pomóc użytkownikowi serwisu w dokonaniu właściwego wyboru zdjęć lub grafiki ze zbiorów własnych lub umieszczonych na stronie galerii tak, aby w procesie druku możliwe było uzyskanie jak najwyższej jakości druku..

2.2 Wymaganiami niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym są: posiadanie dostępu do sieci Internet, możliwości odbierania poczty elektronicznej (e-mail) oraz dowolna przeglądarka internetowa typu Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari (w możliwie najaktualniejszych wydaniach).

& 3
Podstawy prawne

3.1 Sprzedaż za pośrednictwem serwisu prowadzona będzie na podstawie i zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej przepisami prawa
      a w szczególności:
    - ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
    - ustawy o prawach autorskich
    - ustawy o ochronie niektórych  praw konsumenta
    - ustawy o ochronie danych osobowych
    - ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
    - Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego regulaminu serwisu.

& 4
Umowa sprzedaży i składanie zamówień

4.1 Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym podlegają regulaminowi muralshop.pl
Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie serwisu www.muralshop.pl
4.2 W momencie składania zamówienia należy podać dane konieczne do jego realizacji (imię i nazwisko oraz ew. nazwę firmy w przypadku wysyłki na adres firmowy, dane adresowe oraz numer telefonu i adres e-mail). Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.3 Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
4.4 Złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.
4.5 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,  zostaje zawarta wówczas Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.6 Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu.


& 5
Jakość produktu

5.1 Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ostateczny produkt, który otrzyma kupujący wykonany został z jak największą starannością i charakteryzował się wysoką jakością.
5.2 Mając jednak na uwadze, iż jakość końcowego produktu uzależniona jest także w znacznym stopniu od parametrów przesłanego pliku, serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
    - zła jakość plików przesłanych przez Zamawiających
  - brak możliwości wykonania zlecenia w określonym czasie z przyczyn niezależnych od serwisu
    - w przypadku ewidentnego stwierdzenia, iż przesłane pliki zawierają treści, których drukowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem

& 6  
Ochrona danych osobowych

6.1 Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewni przestrzeganie zasad prywatności.
6.2 Dokonując zakupu poprzez złożenie zamówienia w serwisie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i zamówienia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz wysyłki.
6.3 Każdy Klient według uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
6.4 Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.
6.5 Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883)
6.6 Jednakże Firma S-Print nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.

& 7
Prawa autorskie

7.1 Serwis działając w dobrej wierze przyjmuje, iż Użytkownik korzystając z serwisu i akceptując treść niniejszego regulaminu nie narusza autorskich praw majątkowych innych osób.
7.2 Firma S-Print jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w serwisie muralshop.pl, dlatego sprzedawane przez niego produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji,rozpowszechniania lub kopiowania jego produktów.
7.3 Firma S-Print oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego w serwisie muralshop.pl, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.
7.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)
7.5 Serwis zobowiązuje Klienta do przestrzegania i odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

& 8
Dostawa i płatność

8.1 Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania na koncie serwisu muralshop.pl pełnej płatności za usługę lub towar.
8.2 W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym czasie realizacji wysyłka produktów nastąpi po skompletowaniu całości zamówienia.
O czym  wówczas serwis powiadomi klienta drogą  elektroniczną.
8.3 Każdy zakupiony produkt wysyłany jest Firmą Kurierską lub Pocztą Polską (na prośbę kupującego).
8.4 Regulamin firmy kurierskiej znajduje się na stronie wybranego spedytora.

8.5 Wszystkie produkty są pakowane w kartonowe tuby lub w folię bąbelkową  i kartony.
8.6 Opakowania zabezpieczające produkty podczas transportu nie podlegają zwrotowi.

8.7 Czas realizacji fototapet, plakatów, magnesów i naklejek 3 - 5 dni roboczych
8.8 Czas realizacji obrazów 5-7 dni roboczych
     -od momentu opłaconego zamówienia

8.10 W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec zmianie o czym serwis powiadamia drogą elektroniczną.

8.11 Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w cenach brutto i podana jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane dopiero w trakcie składania Zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
8.12 Zryczałtowane koszty przesyłki dla Firmy Kurierskiej wynoszą 19 zł, a dla Poczty Polskie j - wg  cennika poczty.
8.13 Osobisty odbiór towaru możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
8.14 Dokonanie płatności możliwe jest zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
BRE BANK S.A. nr rachunku 15 1140 2004 0000 3802 4523 0057
8.15 Płatności i elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/
8.16 W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 5 dni od złożonego zamówienia serwis pixshop.pl wysyła e-mail przypominającego o złożonym zamówieniu i niedokonanej płatności. W przypadku dalszego braku płatności i potwierdzenia przelewu -  zamówienie zostaje anulowane.
8.17 Płatność za pobraniem - Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Koszt dostawy z pobraniem 25 zł& 9
Reklamacje i zwroty

9.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy składając oświadczenie na piśmie (oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy) dotyczy tylko gotowych produktów.
9.2 W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Konsument jest zwolniony ze swoich zobowiązań.
9.3 To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i zwracany zostaje w nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu.
9.4 Odstąpienie powoduje konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń. Towar należy odesłać wraz z fakturą sprzedaży lub innym dowodem zakupu oraz z dołączoną informacją o zwrocie.
Kupujący na własny koszt ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar. Sprzedawca zobowiązany jest wówczas do zwrotu ceny.

9.5 Towar wykonany na zamówienie (fototapety, obrazy canvas, naklejki, plakaty) który nosi indywidualne cechy określone przez zamawiającego nie podlega prawu zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.
- zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewiduje sytuacje, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Czyli umów na świadczenia, w przypadku których Konsument (zamawiający) określa właściwości produktów w złożonym przez siebie zamówieniu lub ściśle związanych ze swoją osobą tzw. zamówienia na specjalne życzenie o indywidualnych parametrach i cechach.9.6 Jeżeli Kupujący odbierając  towar zauważy widoczne szkody opakowania lub jej zawartości powstałe podczas transportu,
ma prawo odmówić przyjęcia towaru. W obecności pracownika firmy kurierskiej  należy sporządzić "Protokół Reklamacyjny"
 i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Protokół Reklamacyjny stanowi warunek rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
9.7 Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu (paragon, faktura) oraz oryginalne opakowanie zawierające reklamowany produkt.
9.8 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych  za pobraniem, chyba, że wynika to z wcześniejszych ustaleń.
9.9 W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu towaru firma S-PRINT wystawia fakturę korygującą  do wcześniejszej wystawionej faktury sprzedaży.
Oryginał i kopia zostaje wysłana do klienta listem poleconym. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej  kopi faktury korygującej.
 W ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnej faktury, S-PRINT dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta bądź wymiany uszkodzonego towaru.

& 10
Postanowienia końcowe

10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś jego części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.